Bostadsrättstillägg

Styrelsen vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att det i föreningens fastighetsförsäkring finns en gemensam tilläggsförsäkring för bostadsrätter. Detta innebär att vi som medlemmar i föreningen inte behöver teckna ett särskilt bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. 

Den gemensamma bostadsrättstilläggsförsäkringen gäller för:

  • Egendom som bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar har underhålls- och reparationsansvar för, samt fast inredning i bostadsrätten som bekostats av bostadsrättshavaren.
  • Brand, stöld/skadegörelse, läckage, naturskador, maskininstallationsskador, skador på glasrutor samt skador orsakade av vilda djur.

Om du råkar ut för någon skada enligt ovan, kontakta då Folksam på telefon 0771-950 950 och uppge att du bor i Brf Palladium i Solna.