Andrahandsuthyrning, policy

 1. Föreningens stadgar ligger till grund för uthyrning. (§1: ...”Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.”...)
 2. Policyn berör endast tillfällig uthyrning med bibehållet medlemskap.
 3. Uthyrningen kan endast göras till privatpersoner.
 4. Skäl för uthyrning:
  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Samboprövning
 5. Uthyrningen kan beviljas för maximalt 2 år. För samboprövning 1 år.
 6. En beviljad andrahandsuthyrning gäller enbart för den hyresgäst som denna ansökan avser. Om bostadsrättshavaren/uthyraren önskar hyra ut lägenheten till en annan hyresgäst måste en ny ansökan göras hos styrelsen.
 7. Ansökan görs på av styrelsen fastställd blankett. Ett avtal mellan bostadsrättshavaren och hyresgästen skall bifogas.

Denna policy fastställdes av styrelsen på styrelsemötet den 20 mars 2012.